બારી – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

બારી ખોલી

સસલાની જેમ તરત

અંદર આવ્યો તડકો;

પછી

સન્નાટો લઈને આવી બપોર;

પછી આવી સૂમસામ સાંજ;

પછી હળવેકથી પ્રવેશી

ઉદાસ રાત,

પણ-

વરસાદની વાંછટ જેવો એ

સમય

રહી ગયો

બારી બ્હાર.

 .

( હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ )

Share this

2 replies on “બારી – હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ”

  1. I am looking for Harsh Bhrahmabhatt’s creations since long. Thank you for sharing this thought provoking ‘sphut kavita’
    Just a suggestion. Can you please add name tags to the poets names so that all the creations of that poet can be viewed at once.

  2. I am looking for Harsh Bhrahmabhatt’s creations since long. Thank you for sharing this thought provoking ‘sphut kavita’
    Just a suggestion. Can you please add name tags to the poets names so that all the creations of that poet can be viewed at once.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.