ભારે વરસાદ (ચિત્રકથા)

Ghaduchi Talav Area, Valsad
Ghaduchi Talav Area, Valsad

.

DSC03268

.

Tariawad, Valsad
Tariawad, Valsad

.

Tariawad, Valsad
Tariawad, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

 

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

 

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad
At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad
At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

At Bandar Road, Auranga River, Valsad
At Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Lilapore Bridge, Valsad
Lilapore Bridge, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Custom House
Custom House

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

Bandar Road, Auranga River, Valsad
Bandar Road, Auranga River, Valsad

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this

6 replies on “ભારે વરસાદ (ચિત્રકથા)”

 1. જાણે કે વલસાડ’નું અપભ્રંશ થઈને ‘વરસાદ’ થઇ ગયું હોય તેટલું . . . જળ !

  આટલો વરસાદ તો હજી કુલ મળીને પણ રાજકોટમાં થયો નથી !!

 2. જાણે કે વલસાડ’નું અપભ્રંશ થઈને ‘વરસાદ’ થઇ ગયું હોય તેટલું . . . જળ !

  આટલો વરસાદ તો હજી કુલ મળીને પણ રાજકોટમાં થયો નથી !!

 3. Heena Ben…..,
  It is really unreliable surprise for me …., I am on duty in night and I saw the photos. Especially number five …one . It is barought me in my past …2004. It was time of my engagement period and me and my wife …on Bedi Bandar at evening time. Suddenly rain started and we took place under that same tree…(vad naa ghatadar zad niche) . It was amazing moment …..today seen a photos I felt same rain here in Qatar. ( pure puroo bhijayi …gyoo)

 4. Heena Ben…..,
  It is really unreliable surprise for me …., I am on duty in night and I saw the photos. Especially number five …one . It is barought me in my past …2004. It was time of my engagement period and me and my wife …on Bedi Bandar at evening time. Suddenly rain started and we took place under that same tree…(vad naa ghatadar zad niche) . It was amazing moment …..today seen a photos I felt same rain here in Qatar. ( pure puroo bhijayi …gyoo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.