જો જો હોં કે – મધુમતી મહેતા

ઠગ જેવાં અરમાન મળે ના જો જો હોં કે

અધવચાળે ક્યાંક લૂંટે ના જો જો હોં કે

 .

વીજળીને અમથી ગુસ્સામાં જોઈ પેલી

વાદળીઓ માસૂમ રડે ના જો જો હોં કે

 .

બાળક ઝરણાં મોટી નદિયું થાતાં પહેલાં

રણને રસ્તે ક્યાંક ચડે ના જો જો હોં કે

 .

પૂર્યા ભૈરવ ગાવામાં કે સાંભળવામાં

અંદરનો સૂર બંધ પડે ના જો જો હોં કે

 .

સ્વપ્નો આવ્યાં હાલત માથે હલ્લો કરતાં

આપસમાં રમખાણ કરે ના જો જો હોં કે

.

મ્હેતા તો કાંટાળા પંથકના જ પ્રવાસી

 લવકારાથી ક્યાંક ડરે ના જો જો હોં કે

 .

( મધુમતી મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.