મંદી છે – હરદ્વાર ગોસ્વામી

ગણી ગણીને શ્વાસો લેજો, મંદી છે,

સપનાંને સમજાવી દેજો, મંદી છે.

 .

ટોકન સંબંધોનું આપી રાખો પણ,

કદી ન કરજો દસ્તાવેજો, મંદી છે.

 .

મોટર, કૂલર, ફ્લેટ, ફ્રિજ ને મોજમજા,

છાનાંમાનાં બેસી રહેજો, મંદી છે.

 .

દૂર દૂર છે દરિયા ને રણ રસ્તામાં,

પર્વત પર્વતમાં જ વહેજો, મંદી છે.

 .

એક ખજાનો ભર્યો-ભાદર્યો ભીતરમાં,

કોઈને ના, કદી જ કહેજો, મંદી છે.

 .

( હરદ્વાર ગોસ્વામી )

Share this

2 replies on “મંદી છે – હરદ્વાર ગોસ્વામી”

  1. દૂર દૂર છે દરિયા ને રણ રસ્તામાં,
    પર્વત પર્વતમાં જ વહેજો, મંદી છે.

    વાહ ! ભવ્ય કલ્પના ! બસ, આને જ કહેવાય, બ્રહ્માની સૃષ્ટિ કરતાં નિરાળી કવિસૃષ્ટિ ! કવિ જ તો ફૂલના કાંટાને મુલાયમ અને સુગંધીદાર કલ્પી શકે અને ફૂલપાંખડીઓને રૂક્ષ અને તીક્ષ્ણ ધારદાર !

  2. દૂર દૂર છે દરિયા ને રણ રસ્તામાં,
    પર્વત પર્વતમાં જ વહેજો, મંદી છે.

    વાહ ! ભવ્ય કલ્પના ! બસ, આને જ કહેવાય, બ્રહ્માની સૃષ્ટિ કરતાં નિરાળી કવિસૃષ્ટિ ! કવિ જ તો ફૂલના કાંટાને મુલાયમ અને સુગંધીદાર કલ્પી શકે અને ફૂલપાંખડીઓને રૂક્ષ અને તીક્ષ્ણ ધારદાર !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.