શું કરશો ? – પ્રીતમ લખલાણી

બંધ બારી બારણા ઉઘાડી શું કરશો ?

ઘર વિનાની દીવાલ દેખાડી શું કરશો ?

 .

પંખી પાંખો સંકેલી માળે પાછાં ફર્યા !

ઢળતી સાંજે પતંગ ઉડાડી શું કરશો ?

.

ઇંટ ચૂનો ને પથ્થરનું છે દોસ્ત આ નગર

લાગણીના લીલા છોડ ઉગાડી શું કરશો ?

 .

બસ રમવા કૂદવાની છે ઉંમર બાળકની,

એને હથેળીમાં ચાંદ બતાડી શું કરશો ?

 .

સ્વપ્ન સૂતા છે પરોઢે રજાઈ ઓઢીને

‘પ્રીતમ’ ઝાકળભીનો સૂર્ય જગાડી શું કરશો ?

 .

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.