તારા હાથની – નલિની બ્રહ્મભટ્ટ

તારા હાથની ઉષ્મા સૂર્યપ્રકાશમાં છે-

હું સૂર્યપ્રકાશમાં નહાઉ છું

 .

તારી રોમાવલીનો કંપ ઘાસમાં છે-

હું ઘાસમાં આળોટું છું

 .

તારા સ્મિતનું માર્દવ પારિજાતમાં-

હું પારિજાતને ચૂસું છું

 .

તારા શ્વાસની હળવાશ પવનમાં છે-

હું પવનમાં ફરફરું છું

 .

પશ્ચિમનો સૂર્ય ઊગાડે છે સ્મૃતિ

હું સૂર્યને કીકીમાં સમાવી લઉં છું.

 .

( નલિની બ્રહ્મભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.