એક દિવસ – સુરેશ દલાલ

એક દિવસ એવો ઊગશે

કે જ્યારે હું ભૂલી ગયો હોઈશ :

મારું નામ, સરનામું અને

મારાતમારા સૌના

ટેલિફોન નંબર.

 .

એક દિવસ એવો ઊગશે

કે તમારી આંખ સામે

મારો ચ્હેરો તરવરશે

તમારી સ્મૃતિમાં રમતા હશે

મારા અવાજના પડઘાના

પડછાયાઓ.

 .

એક દિવસ એવો ઊગશે

કે જ્યારે હું સવારનું અજવાળું થઈને

તમારા ખંડમાં પ્રવેશીશ

અને સાંજને સમયે

નીકળી જઈશ ચિરપરિચિત હવાની જેમ

તમારી જ બારીએથી

અને ક્યાંક શિખર પર જઈને

ઠરીશ ન ઠરીશ

અને ફરી પાછો ફરીશ

કોઈ સવારે અજવાળું થઈને.

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.