શ્વાસ તો – પુષ્પા ભટ્ટ

શ્વાસ તો લેવાય છે,

પણ હવા કણેકણમાં છૂટી પડતી અનુભવાય છે અને સમજાય છે કે,

હવા પરમાણુઓની બનેલી છે.

 .

શ્વાસ તો લેવાય છે,

પણ શતસહસ્ત્ર ઉત્કંપો લહલહાય છે અને સમજાય છે કે,

રોમ શિરીષ ફૂલના રેસાના બનેલા છે.

 .

શ્વાસ તો લેવાય છે,

પણ શ્વાસ સાથે પલકોનું તારામૈત્રક રચાય છે અને સમજાય છે કે

સ્નેહ કૂંણાકૂંણા બિસતંતુઓનો બનેલો છે.

 .

શ્વાસ તો લેવાય છે,

પણ બ્રહ્માના કોટિ કોટિ યુગો ક્ષણાય છે અને સમજાય છે કે,

સમય અમૂર્ત વિભાવનાનો બનેલો છે.

 .

શ્વાસ તો લેવાય છે,

પણ બટકણી પેન્સિલની જેમ દેહ વ્હેરાય છે અને સમજાય છે કે,

‘બોધિ’ પરમ લયનું બનેલું છે.

 .

( પુષ્પા ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.