જીવી તો જવાનું – હરીશ પંડ્યા

ઉછીનાં શ્વાસને આધાર જીવી તો જવાનું છે,

મળે આ પાર, સામો પાર જીવી તો જવાનું છે.

 .

મળે છે ક્યાં કદી ચાહ્યું હતું એ જિંદગીમાં તો,

પરોઢી સ્વપ્નને અણસાર જીવી તો જવાનું છે.

 .

કરે છે કલ્પના એનાં વિશે પણ કોઈ ફાવ્યું છે ?

ભલે ને હોય જે આકાર જીવી તો જવાનું છે.

.

વને ફરતાં મળે પંખી અને ટૌકાય મધમીઠાં,

કદી હો રણ, કદી હો ખાર જીવી તો જવાનું છે.

 .

રચાતાં છળકપટ ને વળગણો પણ સામટાં પજવે,

ઉપાડી જિંદગીનો ભાર જીવી તો જવાનું છે.

 .

( હરીશ પંડ્યા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.