કૃષ્ણગીત – મેઘબિન્દુ

વર્ષો પછી રે કહાન જોયા ફરી

આજ મારી આંખડી ઠરી

ખોવાયેલ નથ મારા હાથમાં ધરી

કહાન આજ મલક્યા જરી

 .

એ જ એનું નટખટતું રૂપ

ને એ જ એનાં મસ્તી તોફાન

વાંસળીનાં સૂર એણે એવા છેડ્યા

હું તો ભૂલી ગઈ રે ભાનસાન

આમ તેમ દોડ્યા કરું હું તો બ્હાવરી

વર્ષો પછી રે કહાન જોયા ફરી…

 .

એ જ વૃંદાવન વાટ ને જમુનાનો ઘાટ

એ જ એ તો માખણનો ચોર

કરવા ન દે કોઈ ઘરના રે કામ

વસે મનડામાં આઠે પહેર

સપનામાં કહાન આ જ આવ્યા ફરી…

ખોવાયેલ નથ મારા હાથમાં ધરી…

ને કહાન આજ મલક્યા જરી

આજ મારી આંખડી ઠરી.

 .

( મેઘબિન્દુ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.