કામ લઉં છું – ભગવતીકુમાર શર્મા

આંખોને શીશે પૂરી અટકળથી કામ લઉં છું;

અંધાર છે ચસોચસ; હું છળથી કામ લઉં છું;

 .

લડવું પડે છે મારે મારા હૃદયની સાથે;

કોમળ પતંગિયું છે, હું કળથી કામ લઉં છું.

 .

આંખો હસી રહી છે, ઝાકળ દડી રહ્યું છે;

મોતીની સાથે સાથે હું જળથી કામ લઉં છું.

 .

આજે પ્રતિક્ષા પોતે મારી રહી ટકોરા;

છે ઈંતજાર આદિમ, હું પળથી કામ લઉં છું.

 .

હડતાળ પર ટપાલી; કાગળ-કલમ છે ગાયબ;

આવું છું તારી પાસે; વાદળથી કામ લઉં છું.

 .

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.