રોજ સવારે – સુરેશ દલાલ

રોજ સવારે

હું જાગું છું એક અધૂરું ગીત લઈ !

 .

સપનાંના ધુમ્મસમાં ઝીણા સ્વરની સાથે લાડ કરું છું:

સૂરજનો ઉઘાડ થતાં હું હળવેથી ઉપાડ કરું છું

લયનો ચંચલ શો સંગાત !

રોજ સવારે

હું મ્હાલું છું એક મધૂરું સ્મિત લઈ !

 .

રોજ સવારે

હું જાગું છું અણજાણ્યું સંગીત લઈ;

-એક અધૂરું ગીત લઈ !

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.