નગર – શીતલ જોશી

હતું શું, છે નગરમાં આપના બોલો

રહ્યું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

અજાણ્યા થઈ મળે છે એકબીજાને

થયું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

ગલી, ઘર, બારણાં, બારી અને ભીંતો

નવું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

તળિયેથી ઉલેચીને બધ્ધું પી ગયાં

વધ્યું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

ન ખાલીપો, ન પડછાયા નથી ડૂમો

બચ્યું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

ગયા જેઓ, કદી પાછા નથી આવ્યા

જવું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

હકીકત સાવ પોલી છે હકીકતમાં

નર્યું શું છે નગરમાં આપના બોલો

 .

( શીતલ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.