સારું છે તમને – શીતલ જોશી

સારું છે તમને એની જાણ નથી

મારા ભાથામાં એક્કે બાણ નથી

 .

હું તને ઓળખું છું એ રીતે

આપણે કોઈ ઓળખાણ નથી

 .

એ જ હાંફી ગયા જે કહેતા’તા

જિંદગી ઢાળ છે ચઢાણ નથી

 .

અવગણ્યો એટલે સલામત છું

એકે બાજુથી ખેંચતાણ નથી

 .

ભીંત પર બેઉ હાથના થાપા

આથી સાદું બીજું લખાણ નથી

 .

( શીતલ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.