કોણ રોકી શકે – ભાવિન ગોપાની

એક પંખી ગગનમાં ઊડી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

ને હૃદય વૃક્ષનું જો તૂટી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

 સ્વપ્નના વૃક્ષને ના ધરી હો ધરા ક્યાંય ઉગવા છતાં

વૃક્ષ દીવાલમાંથી ઊગી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

આ જીવનમાં પ્રથમ વાર માણીને વરસાદની સાંજ જો-

કોઈ ફૂદાંને પાંખો ફૂટી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

આપણે બે મળી પ્રેમની દોરશું એક રંગોળી પણ,

ત્યાં વિરહનો પવન પગ મૂકી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

બંધ ઘરમાં પવનથી ખુલી જાય બારી કદી એમ જો,

મનને માળવાનો મારગ ખૂલી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

સાવ સુક્કી ને તરસી નજર પાસથી નીકળે તે છતાં,

એક વાદળ વરસવું ભૂલી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

આંગણે હોય અવસર ને સરભરા લાખ રાખો છતાં,

કોઈ મહેમાન થઈને દુ:ખી જાય તો કોણ રોકી શકે ?

 .

( ભાવિન ગોપાની )

Share this

2 replies on “કોણ રોકી શકે – ભાવિન ગોપાની”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.