સ્મિતનું નામ – કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી

અણગમતું કે મનગમતું એ કહેવું ક્યાં સહેલું છે

હોઠ સુધી આવેલા સ્મિતનું નામ સતત અટકેલું છે

 .

કંઈક મનોમન કહો-સાંભળો

સ્વગત ઘટે તે ઠીક-

કાન વગર પણ દીવાલ સાંભળે

પરંપરાગત બીક-

 .

સૌને સૌની મમત મુબારક, મમત મુજબનું ઘેલું છે

હોઠ સુધી આવેલા સ્મિતનું નામ સતત અટકેલું છે

 .

સ્વપ્નલોકમાં ખૂલે ઝરૂખા

શાંત અને ગમગીન-

બબ્બે પલ વચ્ચેના ગાળામાં

મૌન વસે સંગીન-

 .

કાયમ નવતર વાત કહું પણ થાય મને કે કહેલું છે

હોઠ સુધી આવેલા સ્મિતનું નામ સતત અટકેલું છે

 .

( કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.