સાકી – કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી

હવામાં કેફ છે, વાતાવરણ ચકચૂર છે સાકી

અહીં તો કાંકરીચાળોય ઘોડાપૂર છે સાકી

 .

પરિચિત ગંધની પાછળ અમે ખેંચાઈ તો આવ્યા

લથડતી ચાલ છે ને ઘર અમારું દૂર છે સાકી

 .

અહીં પીનારાનાં ઓવારણાં લેવાય છે હરપલ

અહીંનાં ઝુમ્મરોમાં બાદશાહી નૂર છે સાકી

 .

કહી દો રાતને, છેલ્લા પ્રહરનો દોર માણી લે-

બચેલા શ્વાસ પૂરતો માપસર સુરુર છે સાકી

.

અહીંની ફર્શ, છત, દીવાલ મિસ્ર-એ નઝમ લાગે

તરન્નુમમાં તમારું બાજતું નૂપુર છે સાકી

 .

( કુમાર જૈમિની શાસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.