પ્રાર્થના – મકરંદ મુસળે

હે પ્રભુ,

તું મારી જીભને

‘કહેવા’નું ગૌરવ અને ‘બોલવા’ની અધીરાઈ વચ્ચેનું

સમતોલન શીખવ.

‘મૌન’નો પ્રભાવ અને ‘ચૂપ રહેવા’ની કાયરતા; વચ્ચેની

પાતળી ભેદરેખા સમજાવ.

 .

હે પ્રભુ,

તું મારી આંખને

માત્ર ‘જોવા’ના મોહમાંથી મુક્તિ અપાવી ‘નીરખવા’નો

ઉત્સવ ઉજવવા પ્રેરિત કર.

 .

હે પ્રભુ,

તું મારા કાનને

‘સાંભળી’ લેવાની નફ્ફટાઈથી દૂર લઈ જઈ ‘શ્રવણ’

કરવાની એકાગ્રતા પ્રદાન કર.

 .

હે પ્રભુ, મારા નાકને

માત્ર હવાને શ્વાસમાં ફેરવવાનું મશીન બની રહેવાને બદલે,

હવાની બદલાતી તાસીરને સૂંઘવાનું સામર્થ્ય પ્રદાન કર.

 .

હે પ્રભુ,

મારી ત્વચાને

અડકવાના હડકવાથી બચવાની સમજ અને હર્ષના સ્પર્શને

સ્વીકારવાની સહજતા આપ.

 .

( મકરંદ મુસળે )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.