રાબેતા મુજબ – ચિન્મય શાસ્ત્રી

આપણો નિષ્ફળ પ્રણય હંમેશ રાબેતા મુજબ,

ભાગતાં શૂન્યો વધે અવશેષ રાબેતા મુજબ.

 .

આપનું હૈયું અજાણ્યા ગામ જેવું લાગતું,

હોય ક્યાંથી ભોમિયાનો વેશ રાબેતા મુજબ.

 .

દર્પણો સામે રહીને કાંસકો દોષિત બન્યો,

ટેવવશ ખરતા રહે છે કેશ રાબેતા મુજબ.

 .

ક્યાં તરે નાવડી મેહફૂઝ સાગરમાં કદી ?

કેમકે જળનો રહે છે દ્વેષ રાબેતા મુજબ.

 .

એકદમ સીધી લીટીનો માર્ગ પણ વાંકો પડે,

જ્યાં મજલ થઈ સાંપડે જો ઠેસ રાબેતા મુજબ.

 .

( ચિન્મય શાસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.