હવામાં પલાંઠી – ચિરાગ ઝા

હવામાં પલાંઠી લગાવી બતાવો !

તમારું વજન છે ઉઠાવી બતાવો !

 .

મને તો હતું કે ધુરંધર તમે છો !

ગુરુના ગુરુને હટાવી બતાવો.

 .

પછી તો તમારી જ ચર્ચા થવાની,

બધાના અવાજો દબાવી બતાવો.

 .

અમે તો અમારું કરી લઈશું જાતે,

તમે પણ તમારું ચણાવી બતાવો.

 .

સવાલો તમારા સફાચટ હજમ છે,

અમારા જવાબો પચાવી બતાવો.

 .

( ચિરાગ ઝા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.