અલીડોસો – બેન્યાઝ ધ્રોલવી

જીવતર કંડીલને સળગાવે અલીડોસો,

આંસુ ભીની રાતને છલકાવે અલીડોસો.

 .

જીવની ડાળે મરિયમ ખીલી કળી માફક,

આજ મઘમઘતું નગર ટહુકાવે અલીડોસો.

.

પોસ્ટ ઓફિસની રગેરગ છાયા ધબકતી’તી,

સૂર્ય માફક રોજ આવે જાવે અલીડોસો.

 .

લ્યો, કડડડ ભૂસ દ્રશ્યો તૂટે અરીસામાં,

એક ચ્હેરો ઉમ્રભર તરડાવે અલીડોસો.

 .

પોસ્ટના જૂના મકાને તનહાઈમાં બેસે,

પોસ્ટના દ્વારો સતત ખખડાવે અલીડોસો.

 .

દિલનું જે આકાશ છાનું છાનું રડી લેતું,

દિલની એ દાસ્તાન ક્યાં સંભળાવે અલીડોસો.

 .

એક કાગળની કબરમાં ‘બ્રેન્યાઝ’ પોઢી ગ્યો,

પોસ્ટ માસ્તરનું હૃદય પલટાવે અલીડોસો.

 .

( બેન્યાઝ ધ્રોલવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.