મીરાં – બેન્યાઝ ધ્રોલવી

દર્દની ટોચે તવાઈ છે મીરાં,

આંસુની ઊંડી જ ખાઈ છે મીરાં.

.

એક મીરાંના દરદને જોખવા,

કૃષ્ણના પલ્લે બંધાઈ છે મીરાં.

 .

એક હરિવરની છબી છે ભીતરે,

કેટલાં વર્ષે મઢાઈ છે મીરાં.

 .

સુક્કુભઠ મેવાડ છોડી ઘલવલે,

શ્યામ ચોમાસે ભીંજાઈ છે મીરાં.

 .

દેહ રૂપી છોડશે મેવાડને,

શ્યામ સંગે વીંટળાઈ છે મીરાં.

 .

સ્મૃતિનું મેવાડ ફેંકી શેરીમાં,

જાતની સાથે લડાઈ છે મીરાં.

 .

એક મીરાંની ઉછળતી જે નદી,

શ્યામના દરિયે સમાઈ છે મીરાં.

.

ફાટશે ‘બેન્યાઝ’ ક્યાંથી એ મલીર,

ભક્તિની પાકી સિલાઈ છે મીરાં.

 .

( બેન્યાઝ ધ્રોલવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.