હથેળીમાં – જિજ્ઞા ત્રિવેદી

બની હરણાં ઉછળતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં,

વહાલાં થઈ વળગતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં.

 .

થયાં છે કેદ એ સંજોગની મુઠ્ઠી મહીં મિત્રો,

સિફતથી જે સરકતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં.

 .

હવે ઓકી રહ્યા છે લૂ નજર સામે બની તડકો,

થઈ શ્રાવણ વરસતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં.

 .

નજરમાંથી ઉતારે જે ક્ષણે એને જરા કોઈ,

બની આંસુ ટપકતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં.

 .

બચી છે રાખ બસ એની સળગતી યાદની વચ્ચે,

બની રત્નો ચળકતાં’તા કદી સ્વપ્નો હથેળીમાં.

 .

( જિજ્ઞા ત્રિવેદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.