તારા ઘર સુધી – મનીષ પરમાર

અહીંથી છેક મન લંબાય તારા ઘર સુધી,

સમય જેવો સમય હંફાય તારા ઘર સુધી.

 .

ખબર નહોતી ફૂલો રોકી રહેશે બાગમાં,

કદાચ એથી પવન ક્યાં જાય તારા ઘર સુધી ?

.

અમે વરસાદનું એકાદ છીએ ઝાપટું-

બને એવુ નહીં વરસાય તારા ઘર સુધી.

 .

હુંયે છોલાઈ આંધી સૂસાવટાથી ઘણું-

સૂકી એવી હવા ફુંકાય તારા ઘર સુધી.

 .

મહોબતના પુરાવા માર્ગ આખર આપશે,

ફરી પગલું મનીષ ફંટાય તારા ઘર સુધી.

 .

( મનીષ પરમાર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.