ભલું દેખાડ્યું તેં – રાજેન્દ્ર શુક્લ

વીજ કડક્કા વદ્દળ કાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

વસમી વાટ ને વંકા ગાળા, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

.

ઘર જાહલ ને ઝાઝાં જાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

દી ઊગ્યો કે ભર્ય ઉચાળા, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

 .

ક્યાંય કૂંચી નંઈ એવાં તાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

કૂવા ગાળ્યા તોય કોરાં થાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

.

અડવાણે પગ ને પગપાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

ક્યાં લગણ આ ચાવવાં લાળાં, ભલું દેખાડ્યું તેં દ્વારકાવાળા !

 .

( રાજેન્દ્ર શુક્લ )  

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.