…દીવા જેવી – લલિત ત્રિવેદી

તો ભક્તો ! આજની શરૂઆત દીવા જેવી કરવી છે

આ તેંત્રી ક્રોડની ઠકરાત દીવા જેવી કરવી છે

.

જુદેરો જાગ છે… વિસાત દીવા જેવી કરવી છે

તરસ ને પાણીની અખિયાત દીવા જેવી કરવી છે

 .

હો ભીની ભીની રૂની વાટ ને હો રૂબરૂ લગ વાટ

સભર આ ઘરની જરૂરિયાત દીવા જેવી કરવી છે

 .

ઈ કંકુવરણા આપણા બે ઉપર ઢોળાતી અઢળક સાંજ

સખી ! ઈ સાંભરણની ભાત દીવા જેવી કરવી છે

 .

હો જરિયન નામ પેટવીએ…રણકતાં દામ પેટવીએ

શરીર જેવી રૂડી સોગાત દીવા જેવી કરવી છે

 .

જીરેજી ખેડશું પરબું ને ભરશું પ્યાલા રસબસતા

આ લેતીદેતીની રળિયાત દીવા જેવી કરવી છે

 .

સમેટાઈને તારી સામે બેસી જઈશ, પરભુડા !

કે ઝંઝાવાતની રજૂઆત દીવા જેવી કરવી છે

 .

( લલિત ત્રિવેદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.