ભીનાશ – પારસ હેમાણી

ખોવાયેલું

હજીયે,

પાછું

મળી જશે,

પણ…

આડા હાથે

મુકાયેલી,

મારી થોડી

લાગણીઓમાં…

કદાચ

હજી

એ જ

ભીનાશ

મળી જાય

‘તો’

જોને જરા !…

 .

( પારસ હેમાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.