હીંચકો – અર્જુનસિંહ કે. રાઉલજી

બાલ્કનીના હીંચકા ઉપર ઝુલતો

પવન

મારી સાથે

ભેદપરાયણ હોવાની

ફરિયાદ કરે છે…!

કોણ કોની ધારણા છે ?

હીંચકો, હું કે પવન…?!

ઝાકળની દાઝે ચઢેલ

ધૂળ-ઢેફાંનાં રજકણો

અણુ તો બોમ્બ થઈ ફાટવાને…!

ધૂળભેળો-ફૂલભેળો-પંખીભેળો

સાંજના સમયે

આજ હીંચકે ઝુલતી

બા, રાહ જોતી…

જોતજોતામાં ઘરના ખૂણે

ડુંગરો થઈ જતાં દફતરો…!

એ જ ચડ્ડી અને એ જ થીંગડું

કૈં જ બદલાયું નથી…

ક્યાંક સંભળાતા

કબૂતરના ઘુઉ…ઘુ…ઘુ…વચ્ચે

એકલો ઝૂલે છે હીંચકો

પવનની ઠોકરો ખાઈને…!

 .

( અર્જુનસિંહ કે. રાઉલજી )

Share this

2 replies on “હીંચકો – અર્જુનસિંહ કે. રાઉલજી”

  1. ભીતરની ભીની ભીની ભાવનાઓનો ભંડારાયેલ ભણકાર

  2. ભીતરની ભીની ભીની ભાવનાઓનો ભંડારાયેલ ભણકાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.