…વેચ્યું છે – અનિલ ચાવડા

સગપણ, સપનાં, સ્વમાન, મોભો, સર વેચ્યું છે,

કોને કહેવું કઈ હાલતમાં ઘર વેચ્યું છે.

 .

કોને ક્યારે કેમ અને ક્યાં એ ના પૂછો,

મેં જ પીઠને મારી એક ખંજર વેચ્યું છે.

 .

ખુદની માટે રડ્યો કદી તો સોદો ફોક,

યાદ નથી ? તેં આંખોનું સરવર વેચ્યું છે !

 .

બેઉ તરફથી બેઉ હાથને થયો ફાયદો,

જેણે લીધું ને જેણે અત્તર વેચ્યું છે.

 .

સાવ છીછરી તાળીઓની દાદ ખરીદવા,

ઘણા કવિઓએ કાવ્યોનું સ્તર વેચ્યું છે.

 .

( અનિલ ચાવડા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.