કોઈ ક્યાં – શીતલ જોશી

કોઈ ક્યાં કોઈને નડતું હોય છે

આભ ક્યાં ધરતીને અડતું હોય છે

 .

તું કહે વરસાદ તો વરસાદ છે

આમ તો પાણી જ પડતું હોય છે

 .

એક સિક્કો આંખને આંજી ગયો

સુખ રસ્તા પરથી જડતું હોય છે

 .

રોજ પડછાયો પડે છે આપણો

રોજ પાછું કૈંક સડતું હોય છે

 .

ધૂળ છે;ની ખાતરી ખોટી પડે

આંખમાં એવું શું ઊડતું હોય છે.

 .

( શીતલ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.