માત્ર મનમાં – શીતલ જોશી

માત્ર મનમાં જ ધારવા મળશે

દ્વાર ખોલ્યાં પછી હવા મળશે

 .

કાચબા હોય છે બધ્ધે આગળ

થાવ સસલું તો ઊંઘવા મળશે

 .

ચાલવાની ભલે નથી ફાવટ

દોરડે રોજ દોડવા મળશે

 .

ફિરકી હાથમાં તમે રાખી

ને’ કહ્યું જાવ ઊડવા મળશે

 .

હોય થાપા ઘણી દીવાલો પર

ને’ ઘણી ભીંત વિધવા મળશે

 .

જોઈ વિમાનને ‘શીતલ’ થા તું

હાશ ! પાછા વતન જવા મળશે.

 .

( શીતલ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.