તકલીફ છે સાલી – ભરત ભટ્ટ ‘પવન’

કશી આકૃતિ પકડાતી નથી, તકલીફ છે સાલી;

છબી એકે ય દોરાતી નથી, તકલીફ છે સાલી.

.

શિવાલયમાં ય જઈ આવ્યો, સુરાલયમાં જઈ આવ્યો,

છતાં પણ પ્યાસ બુઝતી નથી, તકલીફ છે સાલી.

 .

પડે છે પ્રાર્થના ઓછી કે ઈશ્વરની કૃપા ઓછી ?

હવે ધારી અસર થાતી નથી, તકલીફ છે સાલી.

 .

સલામત પીંજરું પણ છે; મજાનો હિંચકો પણ છે,

પરંતુ પાંખ ફેલાતી નથી, તકલીફ છે સાલી.

 .

મળે દરગાહ પર ક્યારેક, તો ક્યારેક મંદિરમાં,

‘પવન’ની જાત પરખાતી નથી, તકલીફ છે સાલી.

 .

( ભરત ભટ્ટ ‘પવન’ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.