એકલગાનના ઓરડે – કિસન સોસા

મારા એકલગાનના ઓરડે

તમે આવો અતિથિ આનંદના !

 .

આઘે સુધી અહીં વાતું વેરાન,

એમાં એકલો અટૂલો ખડો

આયુના એકડંડિયા મહેલમાં ઝૂરે

મારા એકલગાનનો આ ઓરડો !

પગરવે પગદંડી લયની જગાવતા

રણકાવતા તોરણિયા છંદના

તમે આવો અતિથિ આનંદના !

 .

ટોડલાએ આંસુના દીવા બળે અને,

ઝુમ્મરમાં ટમકે વિષાદ

આશા અનિમેષ ઊભી છે બારસાખ

બારીએ બેઠી છે યાદ !

લાગણીને લીલેરું લૂંબઝૂંબ લહેરવું ને

રોમ રોમ અભરખા સ્પંદના !

તમે આવો અતિથિ આનંદના !

 .

( કિસન સોસા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.