જિંદગી છે – હેમેન શાહ

જિંદગી છે અનેક કટકામાં,

મોત આખું મળ્યું છે લટકામાં!

.

જો સમજ ના પડે, કદી ન પડે,

પણ પડે ત્યારે એક ઝટકામાં.

 .

જે મળી જાય એની ક્યાં છે ખુશી ?

જીવીએ ‘જે નથી’ના ખટકામાં.

.

તીરછી આ નજર, અને સ્મિત પણ,

ભલભલા આવી જાય છટકામાં.

.

આપી ભાષા મને બટકબોલી,

કાવ્ય દીધું ઉપરથી ચટકામાં.

 .

કોણ પૂછે અહીં કલાકારી ?

સૌ પરોવાયા લટકા-મટકામાં!

 .

( હેમેન શાહ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.