મન – કિરીટ ગોસ્વામી

સાવ ખાલી બાંકડા જેવું જ મન,

ભીડ વચ્ચે રાંકડા જેવું જ મન…

.

આમ સૂકું તોય લીલપ સાચવે :

કોઈ એવાં લાકડા જેવું જ મન…

.

ઘાટ તારી લાગણીના બસ, ઘડે :

નિત્ય ફરતા ચાકડા જેવું જ મન…

.

સાવ સીધા છે બધાયે માર્ગ તો;

બસ, મળ્યું છે વાંકડા જેવું જ મન…

.

કેમ જીતવો જિંદગી નામે જુગાર ?

છે અધૂરા આંકદા જેવું જ મન…

.

( કિરીટ ગોસ્વામી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.