બદ્ધ ને બુદ્ધ – ધીરેન્દ્ર મહેતા

હું જ બદ્ધ ને હું જ બુદ્ધ !

કર બાંધીને કરું બંદગી તોય બહાર આ બંદા,

ઓળંગી જઉં અવાજ ગેબી, બજ્યા કરે પડછંદા !

ખળખળ વહેતો અંદર અંદર

લાગું હું અવરુદ્ધ !

 .

પુષ્પ મહીં પુરાઉં હવામાં મુક્ત મહેકના ખેલા,

બિના સોચકે બતલા ઈનમેં સંગી કૌન, અકેલા ?

રણભૂમિમાં ખડો થયો છું:

કોની સામે જુદ્ધ ?

 .

( ધીરેન્દ્ર મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.