વાયડા અક્ષર – હરીશ મીનાશ્રુ

વાયડા અક્ષર ને કાચા આંકડા આવડું મીંડું પચાવી જાઉં છું

ચોપડી ને ચોપડા પાધર થયા, શબ્દનું ઘર હલબલાવી જાઉં છું

.

બારણે તાળું તમે ચીતરી દીધું કાળજે પકવેલ પાકા રંગથી

બાર વર્ષે ઘેર આવું ને તમે ખોઈ બેઠાં છો એ ચાવી, જાઉં છું

.

હું વસંતોના ભરોસે આ ક્ષણે ખૂબ ખોદું છું સ્વયંને ખંતથી

તે પછી ખુદને સમેટી બીજમાં આપના કૂંડામાં વાવી જાઉં છું

.

દશ દિશાઓ હોય જેનો દેશ તે, હોકાયંત્રો શું કરે આ પક્ષીઓ

જ્યાં મૂકું જ્યારે મૂકું હું આંગળી, ધ્રુવનો તારો બતાવી જાઉં છું

.

એક ચપટી સતના નામે, યાદ કર, નાકની દાંડીએ ચાલ્યું’તું કોઈ

આ સબૂરીની ક્ષણે, સાબરમતી, હું તને દર્પણ બનાવી જાઉં છું

.

કોઈને હું ઓળખું ના પાળખું, લેશ ઓળખતું નથી કોઈ મને

આજ હું સરિયામ મક્તામાં અહીં નામ મારું આમ ચાવી જાઉં છું

.

( હરીશ મીનાશ્રુ )

Share this

4 replies on “વાયડા અક્ષર – હરીશ મીનાશ્રુ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.