ભાગો અહીંથી – ભાવેશ ભટ્ટ

રાખી છે એણે વ્યવસ્થાઓ ગજબ, ભાગો અહીંથી !

ચોતરફ બાંધી છે લોહીની પરબ, ભાગો અહીંથી !

.

આપણાં જીવન છે ખેંચાઈ ગયેલી સ્પ્રિંગ જેવાં,

ના રહી હોવાપણાની કોઈ ઢબ, ભાગો અહીંથી !

.

જાણ ક્યાં છે કોઈને કે ઓડકાર એચીજ શું છે ?

બસ કરે લાખો, કરોડો કે અરબ, ભાગો અહીંથી !

.

આ બળતરા ગોઠવી શકતો નથી જો છંદમાં હું !

આવડે આપણને ના એવો કસબ, ભાગો અહીંથી !

.

‘કેમ છો’ એવું પૂછે છે અર્થ એનો શું સમજવો ?

સૌ કરે બેઈજ્જતી પણ બા-અદબ, ભાગો અહીંથી !

.

( ભાવેશ ભટ્ટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.