ગજું આપણું નથી – ગોવિંદ ગઢવી

ઈશ્વરને પામવાનું ગજું, આપણું નથી

આકાશ આંબવાનું ગજું, આપણું નથી

.

બહુબહુ તો આપણે અહીં ચાદર સંકેલીએ

જીવતર સંકેલવાનું ગજું, આપણું નથી

.

એને પરાણે આપણે સ્વીકારવું પડે

મૃત્યુને ભેટવાનું ગજું, આપણું નથી

.

એકાદ મોતી પામી શક્યો એની આંખથી

સાગર ઉલેચવાનું ગજું, આપણું નથી

.

આપ્યો છે એણે દાખલો અઘરો ને અટપટો

એને ઉકેલવાનું ગજું, આપણું નથી

.

બે-ચાર કોડિયામાં દીવા થઈ શકે તો બસ

સૂરજ ઉગાડવાનું ગજું, આપણું નથી

.

અગમ નિગમની વાત તો બાજુ ઉપર રહી

ખુદનેય સમજવાનું ગજું, આપણું નથી

.

( ગોવિંદ ગઢવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.