બોલે – ઉર્વીશ વસાવડા

જે તારા ઘટઘટમાં બોલે,

એ ક્યાંથી પરગટમાં બોલે ?

.

સાંકળ છે જ્યાં મૂંગી બહેરી,

આંગળીઓ ફોગટમાં બોલે.

.

હોય પ્રતિક્ષા જેની સહુને,

એ કાયમ છેવટમાં બોલે.

.

એ જ મિત્ર છે તારો સાચો,

જે તારા સંકટમાં બોલે.

.

મૌન ધરે જે દર્પણ સામે,

એ ચહેરો ઘુંઘટમાં બોલે.

.

( ઉર્વીશ વસાવડા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.