ભેદ અકળ – ઉર્વીશ વસાવડા

કળથી ના પકડાશે કાળ,

જળ ક્યાં છે કે નાંખે જાળ ?

.

વ્હેણ સમયનું વહે સતત,

પળને ક્યાંથી બાંધે પાળ.

.

એ જ મંત્ર છે સ્થિરતાનો,

જે ચલ છે તું એને ચાળ.

.

આપોઆપ ગતિ મળશે,

ઢળવું પડશે જ્યાં છે ઢાળ.

.

માટીના છે ભેદ અકળ,

ભળ એમાં તો મળશે ભાળ.

.

( ઉર્વીશ વસાવડા )

Share this

2 replies on “ભેદ અકળ – ઉર્વીશ વસાવડા”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.