દડા પાછળ – હરકિસન જોષી

વિક્ષિપ્ત કેવું મન છે, દોડે છે દડા પાછળ,

બેહોશ સાવ તન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

છે ખુદ અનંતચેતન પણ સ્વાદજડનો લેવા,

તારાઓ રત ગગન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

નિંદરના પટ ઉપરનું પોતે તો ઝાંઝવું છે,

અણસમજુ આ સપન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

પર્ણો ફરકતા છોડી પુષ્પોની મ્હેક ત્યાગી,

રણ ઘેલો શું પવન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

જાણે છે બોલ હમણા હદને વળોટી જાશે,

ખેલાડી કેવો જન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

અજ્ઞાત એ પરમના મહિમાનું ગાન છોડી,

કવિઓનાં શું કવન છે, દોડે છે દડા પાછળ.

.

( હરકિસન જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.