ફૂલની સાથે – દિનેશ ડોંગરે

ફૂલની સાથે બગાવત રાખે છે,

ખૂશ્બૂ પણ કેવી અદાવત રાખે છે !

.

પાણીમાં પણ ઘર બનાવી જાણે છે,

આ હવા, કેવી કરામત રાખે છે !

.

છોડીને સંસારનો વૈભવ,

શબ્દ ગઝલોને તથાગત રાખે છે.

.

આંખ ખૂલતાં વેંત ખરી પડતા તરત,

એમના શમણાં નજાકત રાખે છે.

.

માનવીને યદ મર્યાદા રહે,

હા, ખુદા તેથી કયામત રાખે છે.

.

જાળવીને હાથ ઓળખ પોતીકી,

આંગળા વચ્ચે તફાવત રાખે છે.

.

એ ભલે નારાજ હો ‘નાદાન’ પણ-

થોડી અંગતમાં ઈનાયત રાખે છે.

.

( દિનેશ ડોંગરે )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.