ઠોકર દીધી – રાજ લખતરવી

ખૂબ કસોટી રસ્તે કીધી,

ડગલે-ડગલે ઠોકર દીધી.

.

હોઠો આડું-અવળું બોલે,

વાત કરે છે આંખો સીધી.

.

છાના-માના સજદા કીધા,

ખુલ્લંખુલ્લા મદિરા પીધી.

.

મંઝિલ જાતે શોધી લેશું,

સાચો રસ્તો તું દે ચીંધી !

.

‘રાજ’ હૃદય છે બાળક જેવું,

ક્યાંથી મૂકે એ હઠ લીધી !

.

( રાજ લખતરવી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.