વરસાવ તું – સોલિડ મહેતા

આવ, પાછી આવ તું,

દ્રષ્ટિને બદલાવ તું.

.

સાવ અમથી વાતમાં,

ના હવે કર રાવ તું.

.

થાય પૂરી તો રમત,

દે ફરીથી દાવ તું.

.

પાંપણે અટવાય શું ?

સાનમાં સમજાવ તું.

.

મેહ જેવા નેહને,

પૂર્વવત વરસાવ તું.

.

કૈંક સોલિડ પામવા,

જીવને ભરમાવ તું.

.

( સોલિડ મહેતા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.