માણીએ…- સિકંદર મુલતાની

ચાલ…એકાન્તવાસ માણીએ,

બસ, સ્મરણની સુવાસ માણીએ !

.

છત ઉપર અઅવ…હોલવી ફાનસ,

ચન્દ્રમાનો ઉજાસ માણીએ !

.

ઝાંઝવા સાથ સાથ ભીડીએ,

રણ વચાળે જ પ્યાસ માણીએ !

.

ઓગળી જાય જાત જ્યાં તુજ-મુજ,

એક એવો પ્રવાસ માણીએ !

.

કંઈ નવું ને અનોખું જોઈએ,

ક્યાં સુધી ઈતિહાસ માણીએ ?

.

જેનો મત્લા કે કોઈનો મક્તા,

એ ગઝલને જ ખાસ માણીએ !

.

પીરસે ભાવથી ‘સિકંદર’તો-

રોટલો-મરચું-છાસ માણીએ !

.

( સિકંદર મુલતાની )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.