દે હથેળી ઉપર – નઈમ શેખ ‘મસીહા’

દે હથેળી ઉપર ડામ દે,

ભાગ્યરેખાને આરામ દે.

.

સ્પર્શનો અર્થ સમજાવ તું,

સુપ્ત તૃષ્ણાને વ્યાયામ દે.

.

રાત-દિન હું તને જોતો રહું,

તું મને એટલું કામ દે.

.

દઈ શકે જો અગર તો મને,

એક સગપણ તું નિષ્કામ દે.

.

આવનારો સમય સખ્ત છે,

સૌની ભીતર તું એક રામ દે.

.

છાનો-છપનો જીવનરસ નહીં,

મોત દે પણ સરેઆમ દે.

.

( નઈમ શેખ ‘મસીહા’)

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.