હોય છે – મનીષ પરમાર

પત્રમાં આંધી ફૂંકાતી હોય છે,

વેલ અક્ષરની સુકાતી હોય છે.

.

કેટલું અંદર વલોવાતું હૃદય-

એ પછી પંક્તિ લકહતી હોય છે.

.

શબ્દ સાચવવા પડ્યા છે કાળજે-

હું અને મારી હયાતી હોય છે.

.

છાતી અંદર કૈંક તો સળગ્યા કરે,

જાત એમાં ધૂંધવાતી હોય છે.

.

એક ટીપું ફેરવાતું વ્હેણમાં-

ક્યાં નદી કોરી તરાતી હોય છે.

.

( મનીષ પરમાર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.