બ્રેક લઈએ – હરકિસન જોષી

કશું કંઈ બદલવું નથી, ટેક લઈએ

સમય બ્રેકનો છે, જરા બ્રેક લઈએ !

 .

સમુંદર ઉપરના ગણી મોજ થાક્યા

અને મોતિયા બેઉ આંખોના પાક્યા;

હવે તટની રેતીમાં જઈ શેક લઈએ

સમય બ્રેકનો છે, જરા બ્રેક લઈએ !

.

બધા માર્ગ અધવચ્ચે અટકી જવાના

મુસાફર થઈ વ્યગ્ર ભટકી જવાના

સફર કો’ સમય પારની છેક લઈએ

સમય બ્રેકનો છે, જરા બ્રેક લઈએ !

 .

જુઓ, સૂર્ય ડૂબવાની વેળા નિકટ છે,

નયનસમ્ય કેસરિયો આકાશી પટ છે

ઈસુ સંગ વાળુ કરી કેક લઈએ

સમય બ્રેકનો છે, જરા બ્રેક લઈએ !

 .

કયામતમાં એ ક્યાં ઈર્શાદ બોલે

શબદના તરાજુએ આપણને તોલે

જત વેળ સાથે ગઝલ બે’ક લઈએ

સમય બ્રેકનો છે, જરા રેક લઈએ !

 . ( હરકિસન જોષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.