સીધો જવાબ દે – શૈલેશ ટેવાણી

માટી નથી નથી એ મમત સીધો જવાબ દે,

દોસ્તો નથી નથી એ રમત સીધો જવાબ દે.

 .

ઓચિંતુ કેમ આંસુ ખર્યું આ લિબાસમાં,

કેવી અહીં પડી’તી વિપત સીધો જવાબ દે.

 .

ભૂલ્યો બધું જે તેજ મળ્યું માર્ગમાં બધે,

કોણે કરી છે ઊંધી શરત સીધો જવાબ દે.

 .

ટોળું વળીને કોઈ તને પૂછે છે હર સવાલ,

સાચું શું છે ને જૂઠ ખપત સીધો જવાબ દે.

 .

તારી કશી જ વાત હવે પૂછી શકું તને;

શાને વળ્યો છે તું ય પરત સીધો જવાબ દે.

 .

( શૈલેશ ટેવાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.